Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch chuyên đề.

Giao và thực hiện tiêu chí nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch chuyên đề.

Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành kết quả của nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch chuyên đề.